آموزش, آموزش حسابداری, مباحث تکمیلی آموزش حسابداری, وبلاگ

دانلود جامع ترین راهنماي سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري

2 3549
خدمتی دیگر و در راستای دستیابی کاربران عزیز بر اطلاعات مورد نیاز در حوزه ثبت شرکت و شروع موثر در فعالیت های اقتصادی و تجاری برآن شدیم تا مجموعه ای کم نظیر در خصوص ثبت شرکت در سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در قالب فایل PDF و TEXT در معرض استفاده کابران محترم سایت و کانال مودی نت قرار دهیم…
امید است استفاده از این مجموعه موجبات رضایت شما عزیزان رو فراهم کنه
جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

moadinet.ir.download

راهنماي سامانه جامع

 ثبت شرکت ها و موسسات  غیر تجاري

 

با اجرایی شدن سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري کلیه مراجعات ارباب

و رجوع به صورت غیر رجوع به صورت اینترنتی، و از طریق سامانه اینترنتی غیر حضوري انجام میگردد.

درضمن کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارك مورد لزوم ، بخشنامه ها ، شیوه نامه هاي اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی هاي آتی را میتوان از طریق پایگاه اطلاع رسانیمنوي خدما ت الکترونیکی رصد و پیگیري ثبت شرکتها به آدرس نمود.

http://sherkat.ssaa.ir :سایت سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

سایت ارائه خدمات و مطالب استثنایی مؤدی نت: http://moadinet.ir    

کانال ارائه خدمات و مطالب استثنایی مؤدی نت: telegram.me/moadinet

 

فصل اول:

مدارك و مستندات مورد نیاز جهت

ثبت شرکت و موسسات غیرتجاري

مدارك جهت ثبت شرکتهاي با مسئولیت محدود

-1 دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

-2 دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

-3 دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

-4 تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي

-5 اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

-6 تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار ) درمواردي که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند(

-7 اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

-8 دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

-9 دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

-10 اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 

مدارك جهت ثبت شرکتهاي سهامی خاص

-1 دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

-2 دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

-3 تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي

-4 اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدي)حداقل 35 % سرمایه(همراه با فیش واریزي

-5 اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

-6 تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت سهامداران، مدیران و بازرسان

-7 اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان

-8 دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

-9 دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل شده

-10 اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 

مدارك جهت ثبت شرکتهاي سهامی عام

مرحله اول : (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی

-1 دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد

-2 دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

-3 دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده

-4 تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت موسسین

-5 اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35 % از 20 % سرمایه تعهد شده)

-6 اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

-7 اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار

-8 تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي مربوطه

 

مرحله دوم : (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهاي سهامی عام

-1 دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.

-2 دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان و روزنامه هاي کثیرالانتشار

-3 دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

-4 اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت) در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدي باشد، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستري الزامی است)

-5 اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

 

مدارك جهت ثبت شرکتهاي با مسئولیت محدود

-1 دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

-2 دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

-3 دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

-4 تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي

-5 اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

-6 تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار (درمواردي که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند)

-7 اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

-8 دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

-9 دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

-10 اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 

مدارك جهت ثبت شرکتهاي تضامنی

-1 دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

-2 دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

-3 دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

-4 تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي

-5 اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

-6 تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار (درمواردي که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند)

-7 اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

-8 دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

-9 دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

-10 اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 

 مدارك جهت ثبت شرکتهاي نسبی

-1 دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

-2 دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

-3 دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

-4 تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي و همچنین فیش واریزي

-5 اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

-6 تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار (درمواردي که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند)

-7 اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

-8 دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

-9 دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

-10 اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 

مدارك جهت ثبت شرکتهاي موسسات غیرتجاري

-1 دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

-2 دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

-3 تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي

-4 اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردي ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

-5 تصویر برابر با اصل مدارك احراز هویت موسسین و مدیران

-6 دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

-7 دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کننده

-8 اصل وکالتنامه وکیل دادگستري در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

  

 مدارك جهت ثبت شرکتهاي تعاونی

-1 سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه

-2 دو نسخه صورتجلسه اولین مجمع عمومی

-3 دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

-4 دو نسخه تقاضانامه تعاونی

-5 دو نسخه شرکتنامه تعاونی

-6 تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام هاي پیشنهادي

-7 اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدي(حداقل 35 % سرمایه)

-8 اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه 9-تصویر برابر با اصل مدارك احراز اعضاء هیأت مدیره(شناسنامه و کارت ملی)

  

فصل دوم:

ثبت تاسیس شرکت و موسسات غیرتجاري

درخواست به ثبت تاسیس http://irsherkat.ssaa.ir کلیه کاربران میتوانند با ورود به تارنماي شرکت یا موسسه غیر تجاري نمایند.

 

اطلاعات متقاضی

” واحد ثبتی ” . در این قسمت نام شخصی که متقاضی تاسیس شرکت یا موسسه است وارد می شود مشخص ” تابعیت متقاضی ” ادارهاي ثبت شرکت، محلی است که شرکت باید در آنجا ثبت شود. سپس می شود.اگر گزینه ایرانی انتخاب شود باید حتماً شماره ملی شخص وارد شود و در صورتی که غیر شماره ملی ” ورود اطلاعات شود . سایر اطلاعات شامل ” شماره گذرنامه ” ایرانی انتخاب شود باید می باشد . همچنین باید «” شماره همراه متقاضی ” و ” نام خانوادگی متقاضی ” ،” نام متقاضی ” ،” متقاضی نام ” و ” نام امضا کننده دفتر ” از نظر اینکه اصیل یا وکیل است تعیین شود. منظور از ” سمت متقاضی ” مشخصات شخصی است که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکت ها ” خانوادگی امضا کننده دفتر مشخص می کند که شخص از مدیران، شرکا، سهامداران یا ” سمت امضا کننده دفتر ” . تایید می نماید نیز حق واگذاري به غیر را مشخص می کند. پس از ” وضعیت توکیل امضا کننده ” . وکیل رسمی است کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می رود.

 

نام و اطلاعات شخص حقوقی

نوع ” در این صفحه نام هاي درخواستی ثبت می شود. براي این کار ابتدا نوع شرکت از فهرست مشخص می شود. منظور از اولویت نام ترتیب پیشنهادي ” اولویت نام ” انتخاب می شود. سپس ” شرکت را مشخص نموده و در قسمت ” نام درخواستی ” اسامی است که از یک تا پنج می باشد. پس از آن اگر توضیحی در مورد نام پیشنهاد شده لازم ” توضیحات متقاضی ” مورد نظر تایپ می شود. در قسمت کلیک شده موارد تعیین شده در ” افزودن نام درخواستی ” باشد نوشته می شود. در مرحله بعدي کلید قسمت پایین فرم نشان داده شود. لازم به ذکر است که پس از ورورد هر نام باید این کلید را کلیک نمایید. براي حذف یک نام بر روي کلیک می نماییم . در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می رویم.در این مرحله به صورت خودکار یک شماره پیگیري 19 رقمی دریافت می نمایید و اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد.

 

موضوع فعالیت

” افزودن موضوع فعالیت ” براي انتخاب زمینه فعالیت که همان موضوع کار شرکت است بر روي کلید را از فهرست مربوطه ” نوع فعالیت بالاتر ” کلیک نموده تا صفحه جدیدي باز شود. در این صفحه ابتدا انتخاب می شودکه این موضوعات بر مبناي فعالیت ” نوع فعالیت ” انتخاب می کنیم. سپس بر اساس آن بر اساس اینکه محدود یا نامحدود است انتخاب می شود . و ” مدت فعالیت ” . بالاتر نشان داده می شود نیز مدت زمان فعالیت را مشخص می کند . ” حداکثر مدت فعالیت به ماه ” اگر محدود باشد باید را که دارد یا ندارد را مشخص می نماییم. بعضی از موضوعات فعالیت نیاز به مجوز ” وضعیت مجوز ” از سازمان ها و ارگان هاي خاص دارد که در اینجا وجود یا عدم وجود مجوز مشخص می گردد. اگر ” شرح فعالیت ” نیز ورود اطلاعات می شود. در ” تاریخ مجوز ” و ” شماره مجوز ” مجوز داشته باشد باید ثبت ” نیز اگر در مورد موضوع فعالیت نیاز به توضیح باشد در این قسمت نوشته می شود . سه کلید وجود دارد. ثبت اطلاعات براي ذخیره اطلاعات در این صفحه می ” انصراف ” و ” حذف ” ،” اطلاعات باشد. حذف نیز اطلاعات وارد شده را حذف می کند. انصراف نیز به این معنی است که از تغییر اطلاعات منصرف شده اید. پس از کلیک بر روي کلید ثبت اطلاعات یک ردیف ایجاد می شود .

را کلیک می نماییم . تا ” مشاهده ” اگر بخواهیم تغییري در اطلاعات ایجاد کنیم بر روي صفحه کلید باز شود. در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه ” افزودن اشخاص جلسه ” مجدداً صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد.

 

اطلاعات مرکز اصلی

از جمله مورادي ” شماره تلفن ” و ” کد پستی ” . در این صفحه مشخصات پستی شرکت وارد می شود نیز در صورتی که ” نشانی تارنما ” و ” پست الکترونیک ” ،” شماره دورنگار ” . هستند که باید حتماً پر شود شرکت نیز باید تایپ شود تا مبناي ارسال ” نشانی مرکز اصلی ” . اطلاعات موجود باشد وارد می شود مراسلات پستی قرار گیرد. در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد.

  

سرمایه شخص حقوقی

از مواردي است که باید از فهرست انتخاب شود. به عنوان مثال سرمایه “نوع سرمایه شخص حقوقی “یعنی چند سهم یا چه میزان سرمایه جهت “تعداد سهام “. نقدي یا غیر نقدي یا سهام بانام و بی نام نیز باید مشخص شود. در واقع به هر سهم “ارزش ریالی هر سهم “. شرکت در نظر گرفته شدهه است چقدر تعلق می گیرد. به عنوان مثال اگر تعداد سهام شرکت 100 باشد هر سهم نیز 1000 ریال باشد .

هم نشان میدهد که از چه تاریخی این تعداد سهام متعلق به این شرکت می باشد . اگر نوع “از تاریخ “ارزش “سرمایه، نقدي یا غیرنقدي باشد تعداد سهام و ارزش ریالی هر سهم غیر فعال می شود و فقط را کلیک می نماییم. لازم به ذکر است اگر “ثبت سرمایه “فعال است. پس از آن کلید “سرمایه به ریال نوع سهام/سرمایه متفاوت و متنوع باشد باید براي هر کدام یک ردیف اختصاص پیدا کند . اگر حذف “کلیک نموده و سپس کلید “مشاهده “بخواهیم سرمایه را حذف کنیم ابتدا بر روي کلید را کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می رویم . در “سرمایه این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد.

 

اشخاص

براي این کار کلید را کلیک می نماییم. در این حالت صفحه اي با عنوان باز می شود. ” اشخاص حقیقی و حقوقی ” منظور از اشخاص، آن افرادي هستند که در شرکت یا موسسه داراي سمت می باشند . اولین جاي است که افراد بدون در نظر گرفتن سمت خود در شرکت از یک شروع شده و به “ردیف “خالی است. که به دو قسمت حقیقی و حقوقی “نوع شخص “صورت مسلسل ادامه پیدا می کند. فیلد بعدي تقسیم می شود. در نوع شخص حقیقی نام فارسی، نام خانوادگی فارسی، نام پدر فارسی ، شماره شناسنامه، جنسیت، تاریخ تولد، شماره همراه و نشانی به عنوان فیلدهاي اجباري هستند. و نام لاتین، نام خانوادگی لاتین، نام پدر لاتین، محل تولد، محل صدور نیز اختیاري است که اگر اطلاعات آن وجود فیلدي است که در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی “شماره ملی/شناسه ملی “. داشت وارد می شود متفاوت است و اطلاعاتش متفاوت است . شماره ملی براي اشخاص حقیقی و شناسه ملی براي نشان دهنده این است که شخص شرکت ملیت ایرانی “تابعیت “اشخاص حقوقی کاربرد دارد. فیلد نیز براي این است که مشخص “اقرارنامه سوء پیشینه “و “اقرارنامه مدیریتی “دارد یا غیر ایرانی. دو فیلد نیز جهت افراد حقیقی و حقوقی و “کد پستی “. کند شخص این دو مدرك را ارائه داده است یا خیر جهت افراد حقوقی استفاده می شود. “شماره ثبت “اگر نوع شخص حقوقی باشد فیلدهایی فعال می شود. از جمله نام فارسی، تابعیت، شناسه ملی، شماره ثبت، کدپستی، شماره تلفن، نشانی که تکمیل این قسمت ها اجباري می باشد . سه کلید ، و وجود دارد. ثبت اطلاعات براي ذخیره اطلاعات در این صفحه می باشد. حذف نیز اطلاعات وارد شده را حذف می کند. انصراف نیز به این معنی است که از تغییر اطلاعات منصرف شده اید. پس از کلیک بر روي کلید ثبت اطلاعات یک را “مشاهده “ردیف ایجاد می شود. اگر بخواهیم تغییري در اطلاعات ایجاد کنیم بر روي صفحه کلید باز شود در انتها با کلیک بر روي کلید “افزودن اشخاص جلسه “کلیک می نماییم. تا مجدداً صفحه به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

 

سهام/ سرمایه اشخاص

” اشخاص ” در این صفحه اطلاعات مربوط به سهام و سرمایه شخص وارد می شود . ابتدا از فهرست شخصی که اطلاعات سهام یا سرمایه وي باید وارد شود انتخاب می گردد . این شخص باید قبلاً در سهام یا سرمایه شخص شرکت را انتخاب می ،” نوع سهام ” صفحه اشخاص وارد شده باشد. از فهرست نماییم که مشخص می کند سهام با نام یا بی نام، سرمایه نقدي یا غیر نقدي یا غیره باشد. این اطلاعات و ” تعداد سهام ” . نیز بر اساس آنچه قبلاً در سرمایه شخص حقوقی وارد شده بود نشان داده می شود نیز مشخص می کند که شخص چه تعداد و چه سهمی از شرکت را داراست . همچنین ” درصد سهام ” براي این است که تعداد سهام یا سرمایه شخص ممکن است در طول زمان کم یا زیاد شود ” از تاریخ ” نیز بر اساس این که سهام ” مبلغ اسمی سهم ” که با توجه به این تغییر در این قسمت ثبت می شود. فیلد یا سرمایه است بر اساس مبلغ هر سهم یا سرمایه پر می شود. باید توجه داشت که جمع سهام اشخاص را کلیک نموده تا ” ثبت سهام/سرمایه شخص ” نباید از جمع سهام شرکت تجاوز نماید. در انتها کلید اطلاعات در ذیل آن نشان داده شود. در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید .

 

سمت اشخاص

اشخاص ” در این صفحه سمت شخص در شرکت یا موسسه ورورد اطلاعات می شود. ابتدا از فهرست ،” نوع سمت ” شخصی که اطلاعات سمت وي باید وارد شود انتخاب می گردد . از فهرست ” شرکت سمت شخص را انتخاب می نماییم. این سمت می تواند انواع مختلفی داشته باشد به عنوان مثال مدیر ” مدت تصدي ” را معین می کنیم. فیلد ” تاریخ شروع سمت ” عامل یا رئیس هئیت مدیره و غیره. سپس براي این است که تصدي شخص در یک سمت مشخص شود. به عنوان مثال یک شخص در شرکت می تواند به مدت دو سال مدیر عامل باشد علاوه بر اینکه عضو هیات مدیره شرکت نیز می باشد .

یعنی اگر مدت تصدي به عنوان مثال 12 ماه باشد تاریخ پایان اعتبار با توجه ” تاریخ پایان اعتبار سمت ” باشد یعنی مانند ” هیات مدیره خارج از شرکا ” به تاریخ شروع سمت مشخص می شود. اگر اعضاي مثال فوق مدیر عامل می تواند خارج از شرکا نیز باشد و در این صورت در این فیلد مشخص می نیز مشخص می کند که شخص جزء افراد داراي حق امضا در شرکت ” وضعیت حق امضا ” . شود را کلیک نموده تا اطلاعات در ذیل آن نشان داده ” ثبت سمت شخص ” هست یا خیر. در انتها کلید شود. در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می رویم . در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شد ه ذخیره می گردد . این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

 

ارتباط بین اشخاص

شخصی که به “(نماینده (وکیل ” در این صفحه اطلاعات نمایندگان قانونی وارد میشود. از فهرست نیز شخصی که وکیل “(نماینده شده (موکل” نمایندگی انتخاب شده مشخص می شود. از قسمت مشخص می شود که نماینده” نوع نماینده قانونی » نماینده وي است انتخاب می شود. در فهرست که با توجه به نوع نمایندگی است “مستند نمایندگی” . ممکن است وکیل، وصی، قیم یا غیره باشد” شماره مستند نمایندگی ” . انتخاب می شود مثلاً اگر سمت نماینده قیم باشد مستند آن قیم نامه می شود تاریخ ” و ” تاریخ شروع نمایندگی “. نیز بر اساس همان مستند پر می شود ” تاریخ مستند نمایندگی ” و اختیارات ” . نیز نشانگر تاریخی است که شخص در سمت نمایندگی حضور دارد ” پایان نمایندگی نیز را می توان تایپ نمود که شرح یا توضیحی در مورد اختیارات نماینده است. به عنوان ” نمایندگی مثال اگر نماینده فقط در موارد خاصی اختیارات داشته باشد در این قسمت ذکر می شود . پس از آن را کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد ” ثبت نمایندگی ” کلید می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

 

شعب

اگر شرکت یا موسسه نیاز به تاسیس شعبه داشته باشد اطلاعات آن در این صفحه وارد می شود . ابتدا واحد ثبتی ” با قید کد محل قید می گردد. از فهرست ” شماره تماس ” شعبه وارد شده سپس ” کد پستی ” نیز به صورت کامل وارد می ” نشانی شعبه ” . اداره ثبتی که شعبه در آن قرار دارد تعیین می شود ” شعبه را کلیک می نماییم. موارد تعیین شده در قسمت پایین فرم نشان داده ” ثبت شعبه ” شود. در انتها کلید شود. براي حذف یک ردیف بر روي کلیک می نماییم . در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره میگردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

 

سمت ها در شعب

اشخاصی که قبلاً در اشخاص وارد شده اند انتخاب می شوند . از ” شخص شرکت ” ابتدا از فهرست نیز مشخص ” مدت تصدي ” . نیز سمت وي در شعبه شرکت مشخص می شود ” سمت شخص ” فهرست نیز بر ” شعبه شرکت ” . می کند شخص به صورت محدود یا نامحدود در این سمت تعیین شده است تاریخ شروع ” . اساس همان انتخاب قبلی که واحد ثبتی شعبه مشخص شده بود قابل انتخاب است نیز زمانی که شخص به این سمت تعیین شده است را نشان می دهد. اگر مدت تصدي محدود ” سمت مشخص شود و در غیر این صورت نیازي به پر کردن آن نیست . ” تاریخ پایان اعتبار سمت ” باشد باید نیز مشخص می کند که شخص تعیین شده حق امضاي اوراق را دارد یا خیر. پس ” وضعیت حق امضا ” را کلیک می نماییم. موارد تعیین شده در قسمت پایین فرم نشان داده « ثبت سمت شعبه ” از آن کلید شود. براي حذف یک ردیف بر روي کلیک می نماییم . در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره میگردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

 

روزنامه

ماه شروع سال ” و ” روز شروع سال مالی ” . در این قسمت اطلاعات سال مالی شرکت وارد می شود در این قسمت وارد می شود. ” مالی تعیین می ” روزنامه شرکت ” همچنین در این صفحه اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست را کلیک می نماییم. موارد تعیین شده ” افزودن به لیست روزنامه هاي شرکت ” شود. پس از آن کلید در قسمت پایین فرم نشان داده شود. براي حذف یک ردیف بر روي کلیک می نماییم . در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

 

اظهارنامه/ تقاضانامه

در این قسمت متن اظهارنامه یا تقاضانامه شرکت یا موسسه وارد می شود. شما می توانید اطلاعات را دریافت متن ” تایپ نموده یا از کلیشه و متون موجود در سیستم استفاده نمایید. براي این کار کلید را کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد ” تقاضانامه/اظهارنامه می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

 

اساسنامه

در این قسمت متن اساسنامه شرکت یا موسسه وارد می شود. شما می توانید اطلاعات را تایپ نموده را ” دریافت متن اساسنامه ” یا از کلیشه و متون موجود در سیستم استفاده نمایید. براي این کار کلید کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

 

شرکت نامه

در این قسمت متن اساسنامه شرکت یا موسسه وارد می شود. شما می توانید اطلاعات را تایپ نموده را ” دریافت متن اساسنامه ” یا از کلیشه و متون موجود در سیستم استفاده نمایید. براي این کار کلید کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می

رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.

 

مدارك

در این صفحه با توجه به نوع شرکت مدارکی را که متقاضی باید ارائه نماید به صورت خودکار نشان وجود دارد که باید تیک ” تایید مدارك مورد نیاز ” داده می شود. در سمت راست فرم گزینه اي به نام بخورد. در واقع با زدن این تیک متقاضی تایید می نماید که مدارك مورد نیاز را مطالعه نموده ونسبت به تهیه و ارائه آنها اقدام می نماید. پس از آن کلیدي به نام وجود دارد که با زدن آن تقاضاي تاسیس ثبت نهایی شده و ارسال می گردد.

 

فصل سوم:

ثبت صورت جلسه تغییرات

جهت ورود اطلاعات صورتجلسه تغییرات شرکت ابتدا باید اطلاعات ذیل را پر نمایید:

 

اطلاعات شرکت:

را ” گام بعدي ” اگر شناسه ملی شرکت خود را در اختیار دارید آن را در قسمت مربوطه وارد و کلید کلیک نمایید. در صورتی که شناسه ملی شرکت را در اختیار ندارید می توانید با استفاده شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت به مرحله بعد بروید.

١- شماره ثبت شرکت: شماره اي که هنگام ثبت به شرکت اختصاص داده شده است. این شماره در صورتجلسه تاسیس و اساسنامه شرکت موجود است و می توانید به آن مراجعه نمایید.

2- نوع شرکت: در این قسمت باید نوع شرکت خود را وارد نمایید به عنوان مثال شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی یا غیره می تواند باشد.

 

متقاضی گرامی

جهت ورود اطلاعات صورتجلسه تغییرات شرکت ابتدا باید اطلاعات ذیل را پر نمایید:

اطلاعات شرکت را ” گام بعدي ” اگر شناسه ملی شرکت خود را در اختیار دارید آن را در قسمت مربوطه وارد و کلید کلیک نمایید.

در صورتی که شناسه ملی شرکت را در اختیار ندارید می توانید با استفاده شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت به مرحله بعد بروید.

1-شماره ثبت شرکت: شماره اي که هنگام ثبت به شرکت اختصاص داده شده است. این شماره در صورتجلسه تاسیس و اساسنامه شرکت موجود است و می توانید به آن مراجعه نمایید.

2-نوع شرکت: در این قسمت باید نوع شرکت خود را وارد نمایید به عنوان مثال شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی یا غیره می تواند باشد.

 

اطلاعات جلسه

در صفحه بعدي ابتدا نوع صورتجلسه که به عنوان مثال می تواند مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادي، مجمع عمومی فوق العاده و غیره باشد تعیین می شود. توجه داشته باشید که نوع صورتجلسه بر اساس نوع شرکت متفاوت است بنابراین اگر شرکت سهامی خاص باشد نوع صورتجلسات آن با صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود متفاوت خواهد بود. آنچه در نوع صورتجلسه مشاهده می نمایید صورتجلساتی است که با توجه به نوع شرکت می توانید انتخاب کنید.

نصاب جلسه نیز مشخص می نماید که جلسه با حضور تمامی اعضا تشک یل شده یا اکثریت اعضا حضور دشته اند که در این حالت نیز باید آیتم مورد نظر مشخص شود.

نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره همراه متقاضی جهت اطلاع رسانی و دسترسی در مواقع خاص نیز باید در این قسمت وارد شود.

که نشان می دهد شخص درخواست کننده اصیل است یا وکیل. ” سمت متقاضی ” همچنین در این قسمت باید تاریخ جلسه اي که برگزار شده است مشخص شود. ساعت شروع و خاتمه جلسه نیز در قسمت هاي مربوطه وارد می شود . ذکر این نکته ضروري است که تقدم و تاخر ساعات جلسات را در صورتی که چند جلسه در یک روز تشکیل شده باشد رعایت فرمایید.

به صفحه بعد می رویم.در این مرحله نیز می توان با کلیک ” گام بعدي ” در انتها با کلیک بر روي کلید شماره دسترسی 19 رقمی دریافت نمایید. ” پذیرش موقت ” بر روي کلید وضعیت توکیل امضا ” نام و نام خانوادگی و سمت امضاء کننده دفتر باید مشخص شود . همچنین نشان می دهد که حق توکیل اعطا شده است یا خیر. ” کننده

 

تصمیمات جلسه

در این صفحه تصمیماتی که که در جلسه اتخاذ شده وارد می شود. لازم به ذکر است تصمیماتی که نمایش داده می شود بر اساس نوع صورتجلسه متغیر است. بنابراین اگر تصمیم جلسه در فهرست مورد نظر وجود نداشته باشد ممکن است که شما مجاز به اتخاذ چنین تصمیمی در این نوع جلسه نباشید .

ابتدا با کلیک بر روي کلید از فهرست نوع تصمیم، تصمیم مورد نظر را انتخاب نموده سپس را کلیک می نماییم. اگر در یک جلسه چند تصمیم اتخاذ شده باشد که ” افزودن تصمیم جلسه ” کلید افزودن تصمیم ” باید در یک صورتجلسه گنجانده شود، از فهرست نوع تصمیم انتخاب نموده و کلید را مجدداً کلیک می نماییم. براي حذف یک تصمیم بر روي کلیک می نماییم. در انتها ” جلسه به صفحه بعد می رویم. ” گام بعدي ” با کلیک بر روي کلید به ” گام بعدي ” اگر در موضوع جلسه شما تغییر نام وجود داشته باشد پس از کلیک بر روي کلید منتقل می شود. ” اشخاص جلسه ” می رود و در غیر این صورت به صفحه ” نامهاي درخواستی ”

 

نام هاي درخواستی

را مشخص می نماییم. یعنی به ترتیب اسامی که مدنظر است پیشنهاد داده می شود . ” اولویت ” در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که اگر اولویت هاي بالاتر مورد قبول باشد به اولویت هاي بعدي اسم مورد نظر تایپ می شود . در قسمت ” نام درخواستی ” ترتیب اثر داده نمی شود. سپس در فیلد اگر شرح یا توضیح اضافه لازم بود می توان اضافه نمود. پس از آن با کلیک بر ” توضیحات متقاضی ” اسم پیشنهادي خود را اضافه می نمایید. تعداد اسامی پیشنهادي نباید از 5 اسم ” ثبت نام ” روي کلید کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روي ” حذف ” بیشتر باشد. براي حذف یک اسم بر روي کلید به صفحه بعد می رویم. ” گام بعدي ” کلید

 

اشخاص جلسه

در این مرحله باید اعضایی که در جلسه حضور دارند و سمت هر یک را مشخص نمایید. ممکن است شخصی به عنوان وکیل یا نماینده یک نفر دیگر در جلسه حضور داشته باشد . همچنین اگر شخصی صرفاً به عنوان سهامدار شرکت داشته باشد این عنوان انتخاب می شود . اما توجه نمایید که اگر شخصی سمتی در جلسه دارد، به عنوان مثال رئیس یا منشی جلسه است و جزء سهامداران نیز محسوب ،” نام شخص ” ،” نوع شخص ” می شود باید سمتی که در جلسه دارد انتخاب شود. در این صفحه باید تابعیت ” باید ورود اطلاعات شود.گزینه اي به نام ” نام پدر ” و ” شماره ملی “،” نام خانوادگی شخص “است . ” غیر ایرانی ” و دومی ” ایرانی ” وجود دارد. در این گزینه دو انتخاب وجود دارد اولی ” شخص اگر گزینه ایرانی انتخاب شود باید حتماً شماره ملی شخص وارد شود و در صورتی که غیر ایرانی ورود اطلاعات شود. اگر نوع شخص، شخص حقوقی باشد نیز ” شماره گذرنامه ” انتخاب شود باید اجباري است. ” شماره ثبت ” و ،” شناسه ملی ” ،” نام شخص ”

 

سمت اشخاص جلسه

را از افرادي که قبلاً وارد ” اشخاص جلسه ” در این صفحه سمت اشخاص جلسه معین می شود. ابتدا نیز از فهرست مربوطه انتخاب می شود . بعد از ” سمت در شرکت ” کرده ایم انتخاب می شود. سپس انتخاب می شود. ” سمت در جلسه ” آن

 

ارتباط اشخاص جلسه

باشد در این صفحه وارد می شود . ” وکیل سهام دار ” یا ” نماینده سهام دار ” اگر سمت شخص در جلسه انتخاب می شود . این فیلد بر اساس آنچه قبلاً وارد شده است « نماینده/وکیل ” در این بخش ابتدا مانند وکیل، وصی، قیم یا غیره را از فهرست انتخاب می ” نوع نمایندگی ” انتخاب می شود. سپس یعنی کسی که این شخص وکیل او شده است انتخاب می ” نماینده شده/موکل ” کنیم. پس از آن را کلیک می کنیم. اگر بخواهیم اطلاعات وارد شده را پاك ” ثبت ارتباط شخص ” شود. در انتها کلید استفاده می نماییم. اگر بخواهیم تغییري در اطلاعات ایجاد کنیم ” حذف ارتباط شخص ” کنیم از کلید به ” گام بعدي ” را کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روي کلید ” مشاهده ” بر روي صفحه کلید صفحه بعد می رویم.

  

مدارك مورد نیاز

در این صفحه بنا به تصمیماتی که انتخاب شده و نوع صورتجلسه مدارکی را که متقاضی باید ارائه تایید مدارك مورد ” نماید را به صورت خودکار نشان می دهد. در سمت راست فرم گزینه اي به نام وجود دارد که باید تیک بخورد. در واقع با زدن این تیک متقاضی تایید می نماید که مدارك ” نیاز مورد نیاز را مطالعه نموده ونسبت به تهیه و ارائه انها اقدام می نماید .در انتها با کلیک بر روي کلید به صفحه بعد می رویم.

 

متن صورتجلسه

در این صفحه باید متن صورتجلسه تایپ شود. براي جلوگیري از اتلاف وقت می توانید از متون پیش فرضی که در سامانه تعبیه شده است استفاده نمایید. این متون بر اساس آنچه در تصمیمات انتخاب را کلیک نماییم . ” دریافت متن پیشنهادي رایانه ” شده است تغییر می کند. براي این کار باید کلید همچنین این متون کاملاً قابل تغییر است و قابلیت کپی و الصاق نیز دارد . در این مرحله و پس از را کلیک می کنیم. ” پذیرش نهایی ” تکمیل صورتجلسه کلید

 

پذیرش نهایی

وقتی اطلاعات صورتجلسه به طور کامل و با دقت توسط متقاضی وارد رایانه شد، جهت ارسال صورتجلسه مکانیزه به ثبت شرکت ها، متقاضی باید را کلیلک کند.پس از کلیک برروي این دکمه رایانه “تاییدیه پذیرش” را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کرده و بر اساس آن عمل کند.در ضمن متقاضی هر زمان نیاز داشت می تواند مجددا تاییدیه پذیرش را با کلیک بر روي مشاهده کند.

 

پیگیری درخواست

براي پیگیري مدارکی که قبلاً در سامانه اینترنتی ورود اطلاعات شده است باید بر روي لینک را انتخاب می نمایید که ” نوع درخواست ” کلیک نمایید. در این صفحه ابتدا ” پیگیري درخواست “که قبلاً توسط سامانه به ” شماره پیگیري ” ممکن است ثبت تاسیس یا صورتجلسه تغییرات باشد. سپس متقاضی اعطا شده را در قسمت مربوطه وارد نموده و کلید را کلیک می نمایید. در این هنگام وارد مراحل مختلف ثبت و پیگیري خواهید شد.اگر به هر دلیلی شماره پیگیري را ” شماره پیگیري خود را فراموش کرده ام ” خود را فراموش یا گم کرده باشید. می توانید لینک کلیک نمایید. در این حالت اگر نوع درخواست صورتجلسه تغییرات باشد می توانید با پاسخ به چند سوال وارد سامانه شده و پیگیري را انجام دهید.در این صفحه باید اطلاعات شرکت خود از جمله تاریخ ” را از فهرست مربوطه انتخاب و ” نوع شرکت ” را وارد نموده و ” شماره ثبت ” و ” شناسه ملی ” را ” جستجو ” را از فهرست انتخاب و در انتها کلید ” نوع صورتجلسه ” را وارد می نماییم. سپس ” جلسه کلیک می نماییم.

 

تذکرات بسیار مهم که می بایست در زمان پذیرش اینترنت ملاك عمل قرار گیرد و مواردي که

باعث رد پذیرش و عودت صورتجلسه می گردد.

 

1-در زمان ارسال همزمان صورتجلسات متعدد دقت گردد که براي هریک پذیرش اینترنتی صورت گرفته باشد. در غیر این صورت کلیه صورتجلسات از طریق پست عودت می گردد.

2-عدم تکمیل مشخصات کامل کلیه سهامداران و اشخاص حقیقی دیگر اعم از نمایندگان اشخاص حقوقی و مدیران شرکت یا موسسه باعث رد پذیرش و عودت اصل ص ورتجلسه توسط پست میگردد.

3-عدم تایپ کامل متن صورتجلسه در قسمت مشخص شده باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه توسط پست می گردد (متن تایپ شده با اصل صورتجلسه می بایست مطابقت کامل داشته باشد)

4-عدم دقت در انتخاب نوع شرکت و موسسه و عدم تطابق عنوان صورتجلسه انتخابی در سامانه و فیزیک ارسالی توسط پست که در نتیجه باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه توسط پست می گردد.

5-عدم ارسال اصل صورتجلسه و استفاده از تصاویر معمولی یا برابر با اصل شده که باعث رد پذیرش و عودت آن توسط پست می گردد.

6-مغایرت متن صورتجلسه ورود اطلاعات شده با اصل صورتجلسه ارسالی که در این صورت باعث رد پذیرش و عودت از طریق پست می گردد.

7-از ارکان اصلی آنها می باشد لذا در صورت درخواست تغییر « نام شرکت یا موسسه » با توجه به اینکه آن پیشنهاد می گردد که صورتجلسه اي که این تصمیم در آن واقع شده است صرفا همین تصمیم را داشته باشد چرا که در صورت وجود عین یا مشابهت در نام پیشنهادي سایر تصمیمات نیز قابلیت رسیدگی نخواهند داشت.

8-ارائه برگ اعلام ضبط نقل و انتقال سهام در پرونده و در قالب مواد 39 و 40 صرفا با ارائه صورتجلسه واحد در این خصوص امکان پذیر است لذا در صورت همزمانی سایر تصمیمات با نقل و انتقال سهام با توجه به اینکه مورد ثبت و آگهی ندارد امکان صدور این برگه وجود ندارد.

9-به هیچ وجه از عناوین ترکیبی صورتجلسات در یک صورتجلسه استفاده ننمائید (از قبیل مجمع عمومی فوق العاده و عادي بطور فوق العاده ، مجمع عادي بطور فوق العاده و هیئتمدیره و …) چرا که باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه می گردد.

10-با توجه به حجم بالاي پاکات ارسالی شماره رهگیري صادره از سامانه یکی از ارکان شناسایی و پذیرش درون سازمانی می باشد و عدم الصاق رسید حاوي آن بر روي پاکت یا ناخوانا بودن شماره رهگیري بعلت تصویر کمرنگ آن باعث رد پذیرش و عودت پاکات میگردد.

11-در صورتیکه چندین صورتجلسه همزمان پذیرش نموده اید قسمت فوقانی رسید خود را که حاوي شماره رهگیري است بریده و همگی را در روي یک پاکت بچسبانید و صرفا با یک پاکت ارسال نمائید.

12-در صورت مشاهده مواردي که شماره ثبت و شناسه ملی شرکت یا موسسه شما به دلایلی همخوانی نداشته یا داراي تعدد شناسه ملی می باشد و در نتیجه امکان پذیرش ندارید به واحد تعیین نام شناسه ملی مستقر در اداره تعیین نام مراجعه نمائید.

13-با توجه به اینکه رسید پذیرش اینترنتی حاوي آخرین اطلاعات چگونگی اقدامات بعدي شماست و به روز رسانی می شود لذا کاملا آنرا مطالعه کرده و صرفا به مطالعات قبلی خود اکتفا نکنید.

14-عدم ارسال اصل وکالتنامه ها یا کپی برابر با اصل آنها در زمان ارسال صورتجلسات که داراي امضائات وکالتی بوده یا امضاء ذیل دفاتر در زمان ثبت منوط به آنها می باشد به دلیل عدم امکان الحاق آنها به پرونده الکترونیکی و داده آمایی آنها باعث خواهد شد نتوانند به آنها در امضاء دفاتر یا رسیدگی کارشناس با ابراز بعدي استناد نمایند لذا دقت گردد کلیه مدارك پس از پذیرش اینترنتی در زمان ارسال صورتجلسه ضمیمه گردد.

15-در صورت تشخیص عدم تطابق تاریخ درج شده در سامانه و تاریخ اصل صورتجلسه در زمان پذیرش درون سازمانی موجبات رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه از طریق پست را فراهم می آورد.

 

 

در باره نویسنده / 

مرتضی ایمانی

مطالب مرتبط

2 دیدگاه

ارسال پاسخ

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید

بسته های آموزشی


آکادمی رشد مالی آموزش حسابداری و آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری

 


.

  • بسته آموزشی لیست حقوق و دستمزد

      دوستان و همراهان مجموعه مؤدی نت همان طور که در گذشته نیز در خصوص ارائه بسته ای آموزشی به صورت جامع و کاربردی  حقوق و دستمزد و محاسبات مالیات مربوطه قول داده بودیم پس از گذشته زمانی نسبتا طولانی توانستیم تا آموزش های خود را در این زمینه جمع بندی و آن را در…

  • جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97

    جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 دول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 و پاره ای از قوانین کار جدول مقایسه‎ای تغییرات حقوق و مزایای کارگران 92 الی 97 و براساس 220 ساعت کار در ماه افزایش سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد دریافتی روزانه افراد برای سال 97 ، معادل  10.4 درصد به…

  • بخش اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی

    قسمت اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی از آنجایی که آموزشهای تحریر دفاتر قانونی علاوه برحسابداران و کارکنان حوزه مالی باید پاسخگوی نیازهای آموزشی مؤدیان مالیاتی و همچنین مدیران استارت آپها نیز باشد تصمیم بر این شد تا چند جلسه رو به مقدمات و کلیات حسابداری بپردازیم تا در ویدئوهای بعدی بتوانیم همراهی دیگر دوستان…

مجوزها :

آخرین دیدگاه ها

ارتباط با ما :

مودی نت با ارائه فایلها و مطالب ارزنده همه روزه و در همه حال همراه مودیان مالیاتی عزیزمان می باشد…
Email: email@moadinet.ir
شماره تماس: 56337356-021

پیج تخصصی آکادمی رشد مالی