حسابداری صنعتی, وبلاگ

حسابداری ضایعات

0 360

ضایعات به واحدهایی اطلاق می شود که شرایط استاندارد تولید را

 

نداشته و از عملیات تولید کنار گذاشته و یا به ارزش قراضه به فروش می

 

رسند ودر اثر عواملی مانند نابایی مواد خام نامرغوبی یا عدم مهارت

 

کارگران ایجاد می شود.

 

تعریف ضایعات

ضایعات به واحدهایی اطلاق می شود که شرایط استاندارد تولید را نداشته و از عملیات تولید

کنار گذاشته و یا به ارزش قراضه به فروش می رسند ودر اثر عواملی مانند نابایی مواد خام

نامرغوبی یا عدم مهارت کارگران ایجاد می شود.

 

طبقه بندی ضایعات

 

* ضایعات عادی         الف: ضایعات عادی غیر قابل فروش
ب: ضایعات عادی قابل فروش

 

 

* ضایعات غیر عادی    الف: ضایعات غیر عادی و غیر قابل فروش

ب: ضایعات غیر عادی و قابل فروش

 

ضایعات عادی

ضایعاتی هستند که در وضعیت مطلوب تولید ایجاد شده و قابل کنترل

نمی باشند و دارای این ویژگی هستند که غیر قابل اجتنابند و در

فرآیند تولید بطور معمول اتفاق می افتد (قابل پیش بینی هستند و غیر

قابل پیشگیری اند )

الف: ضایعات عادی غیر قابل فروش

ضایعاتی هستند که با توجه به وضعیت یکسان تکمیل آنها و ظاهر

شدن در جدول معادل آحاد تکمیل شده هزینه آنها طبق توضیحات

صفحات بعدی تسهیم می گردد

ب: ضایعات عادی قابل فروش

 

ضایعاتی هستند که هزینه آنها صرف بازیافت هزینه های مرحله یا یکی از هزینه های مرحله

می شود.

 

ضایعات غیر عادی

ضایعاتی هستند که انتظار می رود در شرایط مطلوب تولید بوجود آیند

وقابل کنترل می باشند، لذا در اثر سهل انگاری و برنامه ریزی نامطلوب

ایجاد می شوند( غیر قابل پیش بینی و قابل پیشگیری اند)

ضایعات غیر عادی گذشته از آنکه بصورت یکنواخت یا در مقاطع

خاصی شماسایی کگردند هزینه تولید آنها بر اساس جدول معادل

آحاد تکمیل شده محاسبه و به حساب ضایعات غیر عادی بدهکار و به

حساب مرحله وقوع بستانکار می شود.

 

الف: ضایعات غیر عادی غیر قابل فروش

ضایعات غیر عادی در صورتی که غیر قابل فروش باشند در پایان دوره

مالی مانده حساب آنها در صورت سود وزیان تحت عنوان سایر هزینه

ها گزارش می شوند.
ب: ضایعات غیر عادی قابل فروش

ضایعات غیر عادی چنانچه قابل فروش باشند بهای فروش آنها باعث

کاهش زیان حاصل از ضایعات غیر عادی می شود.

 

هزینه یابی ضایعات عادی

ضایعات عادی از نقطه نظر حسابداری به مثابه یکی از هزینه های

تولیدی قلمداد گردیده و مانند هزینه های تولیدی ( مواد وتبدیل) به

واحدهای سالم تخصیص می یابد.

چنانچه ضایعات عادی بطور یکنواخت به وجود آیند و نتوان مقطع

خاصی برای بروز آن معین نمود.

در این حالت هزینه آن به وسیله واحدهای تکمیل شده و انتقال

یافته آن مرحله و کالای در جریان ساخت پایان دوره در آن مرحله

جذب می گردد. یعنی ضایعات عادی از نظر محاسباتی افشاء می

گردند و در جدول معادل آحاد تکمیلی آورده نمی شوند و هزینه

مربوط به آنها خود بخود به کالای تکمیل شده و کالای در رجیان

ساخت پایان دوره سرشکن می گردد.

 

 

اگر ضایعات عادی در موضعیت 100% تکمیل شناسایی شوند

در این حالت برای ضایعات معادل آحاد تکمیل شده در نظر گرفته می

وشد تمام هزینه آنها به کالای تکمیل شده منظور خواهد شد بعبارت

دیگر ضایعات عادی از نظر مقداری در جدول معادل آحاد تکمیل شده

آورده می شوند و بهای آنها نیز محاسبه می شود اما هزینه آنها

فقط باعث افزایش هزینه های کالای تکمیل شده می گردد و

سهمی از آن به کالای در جریان ساخت پایان دروه تعلق نمی گیرد،

زیرا کالای در جریان ساخت آخر دوره به مرحله بروز ضایعات نرسیده است.

چنانچه نقطه بازرسی ضایعات عادی قبل از درجه تکمیل کالای در

جریان ساخت پایان دوره باشد ( کالای در جریان ساخت پایان دوره از

مقطع بروز ضایعات عادی گذشته باشد ) در این حالت بستگی به

ضایعات غیر عادی دارد:

 

الف: اگر ضایعات عادی قبل از ضایعات غیر عادی رخ داده باشد. در

این حالت ضایعات عادی در معادل آحاد تکمیلی آورده نمی شود و هزینه یابی نیز نمی شود و هزینه آن خودبخود به تولید تخصیص داده

می شود.

ب: اگر ضایعات عادی بعد از ضایعات غیر عادی رخ داده باشد:

در این حالت برای ضایعات عادی معادل آحاد تکمیل شد در نظر گرفته

می شود وبراساس معادل آحاد تکمیل شده بهای تمام شده آنها

محاسبه وهزینه ضایعات عادی بین محصولات تکمیل شده وانتقال

یافته و کالای در جریان ساخت پایان دوره تسهیم می گردد.

 

ج: اگر ضایعات غیر عادی نداشته باشیم، در اینجا نیز همانند حالت

الف عمل می کنیم.

چنانچه نقطه بازسی ضایعات عادی بعد از درجه تکمیل کالای در

جریان ساخت پایان دورهباشد در این حالت ضایعات عدی از نظر

مقداری در جدول معادل احاد تکمیل شده آورده می شوند و هزینه

آنها فقط به کالای تکمیل شده منتقل گردیده زیرا کالای در جریان

ساخت پایان هر دوره هنوز به مقطع حدوث ضایعات عادی نرسیده اند

وهزینه ضایعات عادی به آنهاتخصیص نمی یابد.

 

ضایعات عادی قابل فروش

چنانچه ضایعات عادی قابل فروش باشند بهای فروش انها می تواند

صرف کاهش هزینه های مرحله وقوع گردد اینکه بهای فروش ضایعات

عادی صرف کاهش کدامیک از هزینه های مرحله وقوع گردد بستگی

به نظر مدیریت دارد و می تواند صرف کاهش هزینه های انتقالی

مرحله، هزینه مواد مرحله ویا هزینه تبدیل مرحله گردد وبه صورت زیر

در دفاتر ثبت می گردد.

 

هزینه یابی ضایعات غیر عادی

ضایعات غیر عادی چه بصورت یکنواخت ویا چه در مقطع خاصی

شناسایی گردند و چه قابل فروش باشند یا نباشند ازلحاظ مقداری

در جدول معادل آحاد تکمیل شده آورده می شوند و ماند کالای در

جریان ساخت پایان دوره هزینه های مربوط به آنها جداگانه محاسبه

و بابت ان حساب ضایعات غیر عادی بدهکار و حساب مرحله قوع

بستانکار می شود.

نکته: برای هزینه یابی دقیق واحدهای تکمیل شده و انتقال یافته و

واحدهای در جریان ساخت باید اطلاعات زیر در دست باشد.

1- جریان گردش محصول در مراحل مختلف تولید چگونه می باشد؟

2- مواد اولیه در کدام مرحله و در چه مقاطعی از تکمیل به

محصولات اضافه می گردد؟

 

3- آیا دستمزد و سربار (هزینه های تبدیل) بطور یکنواخت در فریاند

تولیدبه حساب منظور می گردند؟

4- درجه تکمیل موجودی های ابتدا و پایان دوره مشخص گردد.

5- بروز ضایعات بصورت یکنواخت و یا در مقاطع خاصی از فرایند تولید

به وجود می آید ؟

6- مقاطع بررسی شایعات شناسایی گردد

7- روش هزینه یابی مرحله ای مشخص گردد ( fifio است یا میانگین )

بعد از بررسی هر یک از مراحل فوق انها را از طریق نمودار نشان

داده تا راحت تر بتوانیم مسائل مربوط را حل نماییم (برای مثال)

کالای تکمیلی  ضایعات عادی    در جریان ساخت اخر دوره  در

جریان ساخت اول دوره  ضایعات غیر عادی                       مواد

 

ضایعات ازدیدگاه مختلف

1- ضایعات غیر قابل برگشت به تولید یا قراضه (Spoilage)

2- ضایعات قابل برگشت به تولید (Reworkred) مانند ظروف

پلاستیکی

3- افت (Shrinkage) مثلا با جوشاندن شیر حجمش کمتر می شود

4- پس مانده (Scrap) مانند خاک اره

5- ضایعات عادی (Normal Spoilage) غیر قابل اجتناب هستند و در

اثر عواملی از قبیل تبخیر آب رفتگی نابابی مواد خام ایجاد می

شوند جلوگیری از بروز ضایعات عادی غیر ممکن است

6- ضایعات غیر عادی (Abnormal Spoilage) در نتیجه عدم مهارت

کارگردان و یا بصورت غیر عادی ایجاد می شوند هزینه این ضایعات

را باید جداگانه تحت سر فصل زیان ناشی از ضایعات غیر عادی

گزارش کرد.

 

نکات مهم

1- منظور از نقطه بازرسی نقطه بروز ضایعات است

2- بهای تمام شده واحدهای تکمیل شده در حالات مختلف وقوع

ضایعات بشرح زیر است

ضایعات عادی در پایان عملیات       ضایعات عادی در ابتدای

ضایعات غیر عادیواقع شده عملیات واقع شده واقع شود

 

3- بهای تمام شده کالای در جریان ساخت پایان دورهدر حالا ت

مختلف وقوع ضایعات به شرح زیر است:

ضایعات عادی در ابتدای        ضایعات عادی در پایان    ضایعات غیر عادی

عملیات واقع شده             عملیات واقع شود.   =    واقع شود

4- ضایعات عادی قابل پیش بینی ولی غیر قابل پیشگیری اند

وضایعات غیر عادی قابل پیش بینی و قابل پیشگیری اند

5- هزینه ضایعات عادی مانند یک هزینه تولید به واحد ها تحمیل

می گردد در حالیکه هزینه ضایعات غیر عادی مانند هزینه دوره در

نظر گرفته می شود.

 

در باره نویسنده / 

مرتضی ایمانی

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید

بسته های آموزشی


آکادمی رشد مالی آموزش حسابداری و آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری

 


.

  • بسته آموزشی لیست حقوق و دستمزد

      دوستان و همراهان مجموعه مؤدی نت همان طور که در گذشته نیز در خصوص ارائه بسته ای آموزشی به صورت جامع و کاربردی  حقوق و دستمزد و محاسبات مالیات مربوطه قول داده بودیم پس از گذشته زمانی نسبتا طولانی توانستیم تا آموزش های خود را در این زمینه جمع بندی و آن را در…

  • جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97

    جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 دول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 و پاره ای از قوانین کار جدول مقایسه‎ای تغییرات حقوق و مزایای کارگران 92 الی 97 و براساس 220 ساعت کار در ماه افزایش سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد دریافتی روزانه افراد برای سال 97 ، معادل  10.4 درصد به…

  • بخش اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی

    قسمت اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی از آنجایی که آموزشهای تحریر دفاتر قانونی علاوه برحسابداران و کارکنان حوزه مالی باید پاسخگوی نیازهای آموزشی مؤدیان مالیاتی و همچنین مدیران استارت آپها نیز باشد تصمیم بر این شد تا چند جلسه رو به مقدمات و کلیات حسابداری بپردازیم تا در ویدئوهای بعدی بتوانیم همراهی دیگر دوستان…

مجوزها :

آخرین دیدگاه ها

ارتباط با ما :

مودی نت با ارائه فایلها و مطالب ارزنده همه روزه و در همه حال همراه مودیان مالیاتی عزیزمان می باشد…
Email: email@moadinet.ir
شماره تماس: 56337356-021

پیج تخصصی آکادمی رشد مالی